Trim ugressrent 1 liter

Varenr.: 9058528

Trim ugressrent 1 liter

Varenr.: 9058528
  • Trim ugressrent til bekjempelse av ugress og mose
  • Hurtigvirkende innen 3 timer
  • Biologisk nedbrytbar
  • 1 liter
229.00

Varebeskrivelse

Trim ugressrent 1 liter

Trim ugressrent til bekjempelse av både ugress og mose på innkjørsler, grus og hellebelagte områder. Den er også hurtigvirkende, og virker allerede innen 3 timer. Trim Ugressrent er perfekt for deg som ønsker å vise frem en velstent utegård uten voksende ugress og mose. Denne typen ugressrent er også 100% biologisk nedbrytbar, og umiddelbar klar til bruk.

Inneholder 1 liter. 

 


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket: 

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

 

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. 

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P261 Unngå innånding av aerosoler.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 1 liter
Merke Trim
Type Ugressrent

Dokumentasjon