Trim mosefjerner 3,5 kg

Varenr.: 9050291

Trim mosefjerner 3,5 kg

Varenr.: 9050291
  • Granulat som bekjemper mose, og gjødsler samtidig
  • Hurtigvirkende nitrogen som gir grønn og vekstkraftig plen
  • Mikrogranulat
  • 3,5 kg rekker til 100 m2
298.00

Varebeskrivelse

Trim mosefjerner

Et unikt granulat som bekjemper mose og gjødsler samtidig. Hurtigvirkende nitrogen som gir raskt grønnere og en mer vekstkraftig plen. Det er mikrogranulat som er enkelt å spre utover plenen, og det støver mindre.

Mosefjerneren brukes for første gang tidlig vår, når gresset begynner å vokse og helt frem til veksten avtar som skjer først i september-oktober. Husk at gresset skal være tørt, og jorden skal være fuktig. Været skal være mildt og helst vindstille.

 


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. 
P261 Unngå innånding av støv.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. 

PROTECT_GARDEN

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 3,5 kg
Type Mosefjerner
Merke Trim

Dokumentasjon