Trerens 1 liter konsentrat - Luxi

Varenr.: 9027390

69,00/stk
  • Luxi trerens er et rengjøringsmiddel til tre, brukes f.eks på tregulv eller -tak før det skal behandles
  • trerens fjerner smuss, fett og gamle olje- og såperester, og kan brukes på ubehandlet og behandlet tre
  • brukes før behandling med f.eks lut, såpe, olje eller lakk
  • konsentrat som blandes ut før bruk, og har en rekkeevne på 50-100 m² pr. liter
  • produsert av Flügger Denmark A/S
  • inneholder 1 liter

Luxi trerens til tregulv og -tak

Luxi trerens er et rengjøringsmiddel, som fjerner smuss, fett og gamle olje- og såperester. Den brukes til tregulv, tretak og annet ubehandlet eller behandlet tre, før det skal behandles med lut, såpe, olje, beis eller lakk. 

Trerensen er et konsentrat som blandes ut før bruk. Inneholder 1 liter, som rekker til 50-100 m².

Produsert av Flügger Denmark A/S.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Advarsel
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (H319)
Ved behov for legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Vask hender/eksponert hud grundig efter bruk. (P264). Bruk øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. (P337+P313). 

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 1 liter
Merke Luxi
Bruksområde Tre