Superglans 500 ml - Basta

Varenr.: 9058723

Superglans 500 ml - Basta

Varenr.: 9058723
  • Basta superglans brukes til impregnering av bilens lakk, glass(ikke front- og bakruter), frontlykter, støtfangere og lignende
  • Etter behandling kan ikke smuss og skitt feste seg til overflaten, så det er smussavvisende i flere uker
  • Bilen må vaskes grundig før du bruker superglans
  • Inneholder 500 ml
139.00

Varebeskrivelse

Basta superglans 500 ml

Basta superglans brukes til impregnering av bilens lakk, glass(ikke front- og bakruter), frontlykter, støtfanger og lignende. Etter behandling er overflaten skinnende ren og den er smussavvisende i flere uker fordi smuss og skitt har problemer med å feste seg til overflaten etter behandling.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta superglans

Vask bilen grundig før du bruker superglans. Spray et tynt lag på et lite område om gangen og tørk med en mikrofiberklut, ett panel om gangen. La bilen tørke og poler med en tørr klut. Superglans bør ikke brukes i direkte sollys eller når overflaten på bilen er varm. Ikke bruk på frontruten og bakruten, da sprayen kan skade viskerbladene. Test produktet på et usynlig sted før bruk. Flasken oppbevares oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Basta
Type Superglans

Dokumentasjon