Soteks glassrens ovn 250 ml

Varenr.: 9054674

139,00/stk 556,00 pr. ltr
  • Renser effektivt glassvinduer på peiser og ovnsdører
  • Kan også brukes til rens av griller og stekeovner
  • 250 ml

Glassrens ovn Soteks 250 ml

Et effektivt middel for å rense glassvinduer på peis og ovnsdører. Kan også brukes til rens av griller og stekeovner. Glassrensen er en effektiv skumspray. Den renner ikke av glasset under virketiden. Rensen kan også fint brukes til blant annet griller og stekeovner. Produktet inneholder heller ikke slipemidler, og dette gir derfor et stripe- og skjoldefritt resultat. Perfekt for deg som ønsker å se ovnen skinne! 

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:
 

 

 

Fare 

 

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. 

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. 

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. 

P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. 

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ øyevern/ ansiktsskjerm.

Vaskemidler: 5-15 % Alifatiske hydrokarboner. < 5% Anioniske overflateaktive stoffer. EDTA.

Spesifikasjoner

Innhold 250 ml
Type Glassrens
Brukes til Ovn/peis