Ruterens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058713

Ruterens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058713
  • Basta ruterens brukes til å rengjøre vinduer, speil, frontlykter og lignende på bilen
  • Den kan brukes både innendørs og utendørs
  • Fjerner effektivt trafikkfilm, smuss, fett, insekter, nikotinrester og andre urenheter fra overflaten
  • Når du bruker det på utsiden av bilen, skyll overflaten grundig før bruk
  • Inneholder 500 ml
79.00

Varebeskrivelse

Basta ruterens 500 ml

Basta ruterens brukes til å rengjøre vinduer, speil, frontlykter og lignende på bilen. Den kan brukes både innendørs og utendørs. Vindusrenseren fjerner effektivt trafikkfilm, smuss, fett, insekter, nikotinrester og andre urenheter fra overflaten, som blir ren og uten striper.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta ruterens

Flasken skal ristes grundig før bruk, og ruterens sprayes direkte på overflaten i et jevnt lag, og tørkes av med en ren, tørr klut eller et papirhåndkle. Behandlingen kan gjentas etter behov. Hvis rengjøringsmidlet skal brukes på utsiden, skyll overflaten grundig slik at den er fri for sand og annet løst smuss. Flasken må oppbevares oppreist, og det anbefales å teste produktet på et ikke-synlig sted før sluttbehandling.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon