Roundup PA spray 1l

Varenr.: 9055031

279,00/stk
  • Roundup PA spray er hurtigvirkende for fjerning av ugress
  • Synlig effekt innen 1 time
  • Sprayflaske med 3 strålemønstre, og kommer med barnesikring
  • Uten glyfosat

Roundup spray ugressmiddel 1 liter

Roundup PA spray er et hurtigvirkende middel for fjerning av uønsket ugress. Spray middelet på ønsket område, og man vil se en synlig virkning inne 1 time. Sprayflasken har 3 strålemønstre, slik at man kan ta i bruk det som er mest praktisk til område man skal spraye på. Sprayflasken er også barnesikret. 

Roundup PA spray inneholder naturlig fettsyre som bekjemper effektiv på alle typer ugress. Innholdet i sprayen brytes også ned uten å etterlate rester i naturen. Kan brukes fra april til oktober. 

Perfekt for både stier, terrasser, oppkjørsler og blomsterbed.

Inneholder aktivt stoff: Pelargonsyre.  

 

Forholdsregler ved bruk

Vær oppmerksom på advarselssetningene og advarselssymbolene som vises på etiketten. Insektmidler må brukes på riktig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. 

 


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

 


Advarsel

 

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. 
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 
EUH401 - Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. 
SP1 : Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder.