Reparasjonssett til bildekk

Varenr.: 9054292

Reparasjonssett til bildekk

Varenr.: 9054292
  • Reparasjonssett til nødreparasjon av punktert bildekk
  • Brukes utelukkende til nødreparasjoner, og det skal alltid kjøres til nærmeste verksted etter en nødreparasjon
  • Settet inneholder 1 spiralnøkkel, 1 hagenøkkel, 5 tetningspropper og 1 lim
  • Lapp aldri hull som er større enn 5 mm, eller hull på siden av dekket
119.00

Varebeskrivelse

Reparasjonssett til bildekk

Med dette reparasjonssettet kan du utføre en nødreparasjon på et punktert bildekk. Settet er utelukkende til nødreparasjon. Kjør alltid direkte nærmeste bilverksted etter du har foretatt en nødreparasjon. 

Forsøk aldri å lappe hull som er større enn 5 mm, eller hull på siden av dekket. 

Settet inneholder 1 spiralnøkkel, 1 hagenøkkel, 5 tetningspropper og 1 lim.

Når du skal foreta en nødreparasjon, gjør du følgede: 

  1. Fjern gjenstanden som har forårsaket punkteringen
  2. Skru spiralnøkkelen i hullet. Trekk den frem og tilbake til hullet er rengjort
  3. Trekk en tetningspropp gjennom øyet på hagenøkkelen og påfør lim på tetningsproppen
  4. Skyv tetningsproppen 2/3 inn i hullet og trekk hagenøkkelen raskt ut igjen
  5. Skjær den overskytende delen av tetningsproppen av med en skarp kniv
  6. Pump dekket

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare

Kan være livsfarlig hvis det inntas og kommer i luftveiene. (H304)
Kan forårsake allergisk hudreaksjon. (H317)

Ved behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Bruk beskyttelseshansker/øyenbeskyttelse. (P280). I tilfelle av inntak: Ring omgående til Giftinformasjonen/lege. (P301+P310). Oppbevares under lås. (P405). Innholdet/beholderen kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. (P501).

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Dekk

Dokumentasjon