PU fugeskum std. 750 ml

Varenr.: 9044616

99,75/stk 133,00 pr. ltr
  • Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum som isolerer, tetter, fyller og limer
  • Det kan brukes til alle sprekker og ideel til montering og isolering av vinduer og dører
  • Får en slitesterk, halvstiv struktur i løpet av 2-4 timer under påvirkning av luftens fuktighet
  • Kan etterfølgende bearbeides med skjærende verktøyer, overmales eller slipes
  • Inneholder 750 ml 

 

Pattex PU fugeskum 750 ml

Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum, som isolerer, tetter, fyller og limer. Den kan brukes til alle sprekker.
Den kan brukes til:

  • Tetting av samlinger rundt om vinduer og dører
  • Isolering av varmt- og aldtvannsledninger
  • Utfylling av store rifter, huller og åpninger
  • Sammenføying og tetting av vindus- og dørkarmer

Pattex PU fugeskum herder til en slitesterk, halvstiv struktur i løpet av 2-4 under påvirkning av luftens fuktighet. Den kan etterfølgende bearbeides med skjærende verktøy, overmales, slipes. 

Inneholder 750 ml.

Arbeidstemperatur +5 grader - +30 grader. Støvtørr etter 15 minutter. Gjennomherdet etter ca. 2-4 timer.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

    

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvrolig øyeirritasjon. Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller ånderettsbesvær ved innhalering. Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Mistenkt for å fremkalle kreft. Kan skade barn som ammes. Kan forårsake organskader ved lengrevedvarende eller gjentatt eksponering. Kan forårsake skadelige virkninger for vannlevende organismer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme overflater, varme, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. 

Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Innhaller ikke tåke/damp. Unngå kontakt under graviditet/amming. Bruk kun utendørs eller i et rom med god utlufting. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler.