PU fugeskum 3 x 400 ml - Stabile

Varenr.: 9041037

99,00/stk 82,50 pr. ltr
  • Stabile PU-fugeskum til tetning av fuger og forskjellige hulltyper
  • Velegnet til f.eks isolering rundt vindus- og dørkarmer eller ved rørgjennomføringer
  • Den hefter effektivt på tre, betong, tegl og metaller
  • Kan brukes både ute og inne
  • Det er 3 x 400 ml i en pakke

Stabile PU fugeskum 3 x 400 ml

Stabile PU fugeskum til tetning av fuger og forskjellige hulltyper. Det kan f.eks være isolering omkring vindus- og dørkarmer, rørgjennomføringer, i hulrom og mellom veggelementer. PU skum hefter effektivt på tre, betong, tegl og metaller. Unngå å fylle hull som ikke kan ses. Kan brukes både ute og inne.

PU skum består av polyuretancelleplast, som blir hard i sin endelige halvelastiske form under påvirkning av luftfuktighet. Overflaten tørker på 10-30 minutter og er gjennomherdet etter ca. 12 timer. 

Inneholder 3 x 400 ml.

 


Vær oppmerksom på, at dette produktet er faremerket:

  

   

Fare
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
H361d Mistenkes for å skade ufødte barn.
H372 Beskadiger høreorganer ved lengre eller gjentatt eksponering.
P101 Ved behov for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P260 Innånd ikke damp. P280 Bær beskyttelseshansker / øyebeskyttelse. P281 Anvend de påkrevde personlige vernemidler. P314 Søk legehjelp ved ubehag. P405 Oppbevares under lås. P501 Bortskaffelse av innholdet / beholderen i henhold til nasjonale forskrifter.

Spesifikasjoner

Innhold 3 x 400 ml
Type PU fugeskum
Merke Stabile