Power epoxy metall lim 25 ml

Varenr.: 9028459

Power epoxy metall lim 25 ml

Varenr.: 9028459
  • Loctite Power Epoxy Metall er en epoxylim som er utviklet til liming av metaller som jern, sink og aluminium
  • Den er velegnet til hurtig reparasjon av lekkasjer i ledningsrør og metalltank
  • Det er en tokomponent epoxylim, og de 2 komponenter blandes i like mengder før limen påføres
  • Når limen tørker, gir den metallfarget påføres 
  • Inneholder 25 ml

 

119.00

Varebeskrivelse

Loctite Power Epoxy Metall

Loctite Power Epoxy Metall er en epoxylim særlig utviklet til liming av metall, jern, sink, kobber, aluminium og andre metaller. Den er utviklte med Loctites industrielle ekspertise. Den er velegnet til hurtig reparasjon av lekkasjer i ledningsrør og metalltank. Den er motstandsdyktig over for vann, olje, fortynende syrer og svake basiske kjemikalier. 

Det er en tokomponent epoxylim, som er lett å trykke ut i like mender som blandes innen limen påføres. Limet herder etter 5 minutter, og den oppnår full styrke etter 24 timer (opp til 140 kg/cm²). Den kan klare temperaturer fra -30°C til +150°C.

Når limen tørker, får den en metallfarge som gir metallfarget limfuger.

Inneholder 25 ml. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

     

Advarsel Fare

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. P501 Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 25 ml
Type Epoxylim
Merke Loctite
Bruksområde Metall

Dokumentasjon