Polyester sparkel 2 kg presto

Varenr.: 9031671

179,00/stk 89,50 pr. kg
  • Presto polyester sparkel brukes til å reparere og lime de fleste materialer som tre, kjeramikk og glassfiber
  • Påføres med almindelig sparkel
  • 2-komponent sparjekmasse med herder i en tube i lokket
  • 2 kg i beholderen

Presto polyester sparkel til reparasjon og liming

Presto polyester sparkel brukes til å reparere og lime de fleste materialer som for eksempel tre, plast, kjeramikk, jern, stål og glassfiber. Det påføres med en alminnelig sparkel, og kan slipes og overmales etter ca 30 minutter.

Det er en 2-komponent sparkelmasse, og det følger med herdre i lokket. Du får 2 kg i bøtten.

 

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

      

Fare

Brannfarlig væske og damp. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å skade ufødte barn. Foråsaker organskader ved ved lengrevedvarende eller gjentatt eksponering. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp. Bruk de påkrevde personlige vernebrillene.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask rikelig med vann. Ved vedvarende øyeirritasjon søk legehjelp. Rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisninger.

Spesifikasjoner

Innhold 2 kg
Merke Presto
Bruksområde Reparasjon og limning