Plastic Padding Kjemisk metall i boks 460 ml

Varenr.: 9035802

Plastic Padding Kjemisk metall i boks 460 ml

Varenr.: 9035802
  • Plastic Padding kjemisk metall brukes til reparasjon og utfylling av sprekker i  betong, metall, tre og steinplater
  • Kan fylle, lime, tette og sammenføye sten, tre og metall i alle kombinasjoner
  • Gier en tett, sterk og meget hard overflate som kan både bores i og males
  • Den er hurtigvirkende og herder på 15 minutter
  • Inneholder 460 ml sparkelmasse + 15 gram herder
269.00

Varebeskrivelse

Plastic Padding kjemisk metall 460 ml

Plastic Padding kjemisk metall brukes til å reparere og utfylle sprekker og huller i betong, tre og steinplater. Den kan fylle, lime, tette og sammenføye stein, tre og metall i alle kombinasjoner. 

Overflaten blir tett, sterk og meget hard, og der kan etterfølgende bores i overfalten og/eller male over den.

Plastic Padding kjemisk metall kan brukes inne og ute. Det er n 2-komponent sparkelmasse og inneholder 460 ml sparkelmasse + 15 herder. Den er hurtigvirkende og herder på 15 minutter. 

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare

Brannfarlig væske og damp. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvrolig øyeirritasjon. Mistenkes å kunne skade ufødte barn. Forårasker organskader ved lengrevarende eller gjentakende eksponering. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking i nærheten er forbudt. Unngå inntrekking av damp. Bruk påkrevd personlige vernebriller. 

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask rikelig med vann. Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffesi overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisning.

Plasticpadding_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 460 ml
Merke Plastic Padding
Bruksområde Tre, metall og betong

Dokumentasjon