Plastic Padding Kjemisk metall 180 ml

Varenr.: 9046346

50,00/stk 277,78 pr. ltr
  • Til reparasjon av harde overflater som for eksempel betong, metall og steinplater
  • Reparerer sprekker og hull
  • Gir tett, sterk og hard overflate som kan bores i og males over
  • Fyller, limer, tetter og sammenføyer trær, stein og metall 
  • 180 ml 

 

Til reparasjon av harde overflater. Reparerer sprekker og huller i betong, metall og steinplater. Gir en tett, sterk og meget hard overflate. Det kan borres, gjenget og males over. Fyller, limer, tetter og sammenføyer trær, stein og metall i alle kombinasjoner.

Herder medfølger (ligger i lokket).

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

      

Fare

Brannfarlig væske og damp. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvrolig øyeirritasjon. Mistenkes å kunne skade ufødte barn. Forårasker organskader ved lengrevarende eller gjentakende eksponering. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking i nærheten er forbudt. Unngå inntrekking av damp. Bruk påkrevd personlige vernebriller. 

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask rikelig med vann. Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp. Søl og rester bortskaffesi overensstemmelse med de lokale myndigheters anvisning.

Plasticpadding_logo.jpg