Likestillingsredegjørelse 2022
– jem & fix Norge AS


Introduksjon

Likestillingsarbeidet er en viktig del av selskapets strategi, verdigrunnlag og retningslinjer.

Det er avgjørende for ledelsen at virksomheten er en arbeidsplass preget av respekt, toleranse og tillit.

Konsernet har nulltoleranse for trakassering og diskriminering og har fokus på å forebygge diskriminering basert på kjønn, etnisitet, alder, religion m.m.

Likestillingsarbeid og hindring av diskriminering i praksis

Vi har stort fokus på å fremme likestilling og hindre diskriminering i hverdagen. Vår innsats starter fra rekruttering av nye medarbeidere, som beskrevet videre i denne rapporten. I tillegg holder vi løpende oppfølgingssamtaler med våre ansatte, med stort fokus på trivsel og likeverd.

Diskriminerings- og risikoområder

Selskapet anser følgende områder som spesielt relevante i forhold til likestilling og diskriminering:

  • Tilrettelegging og kombinasjon av arbeid og familieliv
  • Forfremmelser- og utviklingsmuligheter
  • Rekruttering

For hvert av punktene ovenfor er det iverksatt tiltak for å fremme likestilling og minimere risikoer for diskriminering.

Samlet sett anses risiko for diskriminering som lav.

Organisering av arbeid og familieliv

Avhengig av arbeidsområde vil det være forskjeller for individuell fleksibilitet i arbeidstid. Disse forskjellene gjør at det er risiko for at muligheter for fleksibilitet i praksis ikke er lik for alle ansatte. Utfordringen med fleksibilitet i arbeidstid utfordres ytterligere av ansatte som er bundet av butikkenes åpningstider. Virksomheten bruker imidlertid innleie av arbeidskraft, noe som bidrar til høyere grad av fleksibilitet blant ansatte.

Forfremmelses- og utviklingsmuligheter

Konsernet forsøker alltid å finne aktuelle kandidater innad i selskapet. Organisasjonen legger stor vekt på at det er kandidatens ferdigheter og evner som vektes til ledige stillinger uavhengig av ledernivå. Målet er å finne egnede kandidater på tvers av kjønn, etnisitet, alder, bakgrunn mv.

Rekruttering

Konsernet rekrutterer primært innen detaljsalg, med unntak av rekruttering til hovedkontoret. Rekruttering foregår på tvers av plattformer for å nå størst mulig antall kandidater på tvers av kjønn, alder mv. Virksomheten benytter et rekrutteringsbyrå til utvalgte stillinger og målsetting er at det skal være én kandidat fra hvert kjønn blant de utvalgte kandidatene.

Det videre arbeidet

Selskapet vil fortsette å arbeide for å øke fokuset på å forebygge diskriminering og på å fremme likestilling, herunder kartlegging av risikoene.

Selskapet har en overrepresentasjon av mannlige ansatte, noe ledelsen mener blant annet beror på at selskapet driver i byggebransjen. Denne overrepresentasjonen forsøkes imøtegått når kandidater rekrutteres til de ulike stillingene.

Likestilling

Rapportering av nøkkeltall for likestilling i følgende arbeidsroller. Da selskapets øverste daglige ledelse (landssjef) består av én person, er denne ikke inkludert i det følgende.

  • Nivå 1: Ledende stillinger (butikksjefer, assisterende ledere, produktsjefer og regionsjefer)
  • Nivå 2: Andre ansatte i støttefunksjoner
  • Nivå 3: Butikkansatte
  • Nivå 4: Elever (ingen i 2022)

Kjønnsbalanse og lønnsforskjeller per nivå

 

Andel kvinner (%)

Kvinners andel av menns gjennomsnittslønn (%)

Antall ansatte

Total

40,52%

93,07%

115

Nivå 1: Ledende stillinger

57,14%

79,74%

14

Nivå 2: Andre ansatte i støttefunksjoner

52,63%

79,43%

19

Nivå 3: Butikkansatte

35,37%

100,15%

82

Nivå 4: Elever

IA.

IA.

0

 

Forskjellen i gjennomsnittslønn for ansatte på nivå 1 skyldes ansettelse av svært erfarne personer i hovedkontoret. Forskjellen for ansatte på nivå 2 skyldes forskjeller i ansiennitet.

Selskapet har per 31. desember følgende kjønnsbalanse:

Kjønnsbalanse pr 31. desember 2022

 

Kvinner

Menn

Antall ansatte

46

70

Årsverk

33,7

37,3

 

Lønnskartleggingen er gjennomført i 2022.

Måltall og retningslinjer for de underrepresenterte gruppene

Ledelsens målsetting er å øke andelen av underrepresenterte kjønn i den øvrige ledelsen. Andre ledernivåer inkluderer styret, mellomledere/linjeledere og butikksjefer.

Ansettelsen vil alltid være basert på kvalifikasjoner. Målet er at minst et av hvert kjønn skal være blant de utvalgte kandidatene i rekrutteringsprosessen.

Ledelsen vil årlig vurdere fremdriften i forhold til intensjonen.

Deltids- og midlertidige ansatte

Nedenfor er fordelingen mellom kjønn for deltidsansatte og midlertidig ansatte. Selskapet har ingen ufrivillig deltidsansatte. En stor del av deltids- og midlertidig ansatte er assistenter som typisk jobber etter skoletid.

Deltidsansatte

 

Kvinner

Menn

Andel kvinner (%)

Deltidsansatte

29

34

46,0%

Midlertidig ansatte

5

17

22,7%

  

Foreldrepermisjon

Gjennomsnittlig foreldrepermisjon fordelt på kjønn er som følger:

Foreldrepermisjon

 

Kvinner

Menn

Antall på foreldrepermisjon

5

2

Gjennomsnittlig varighet i uker

19,7

10,0