Motorvask 500 ml - Basta

Varenr.: 9058718

Motorvask 500 ml - Basta

Varenr.: 9058718
  • Basta motorvask brukes til rengjøring og avfetting av motorrom og andre mekaniske deler
  • Fjerner effektivt smuss, fett og olje, og kan også brukes på aluminiumsoverflater
  • Dekk til utsatte elektriske kontaktpunkter og underlag og unngå tilsøling av asfalt, fliser og andre absorberende overflater, da det er fare for oljeflekker.
  • Skyll grundig etter behandling
  • Inneholder 500 ml
109.00

Varebeskrivelse

Basta motorvask 500 ml

Basta motorvask brukes til rengjøring og avfetting av motorrom og andre mekaniske deler. Den fjerner effektivt smuss, fett og olje, og den kan også brukes på aluminiumsoverflater. Rengjøringen bør ikke utføres på asfalt, fliser eller andre absorberende overflater, da det er fare for oljeflekker. Dekk til utsatte elektriske kontaktpunkter og underlag og unngå tilsøling.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta motorvask

Rist flasken godt før bruk og påfør motorvask på den skitne overflaten. Det skal virke i ca. 2 minutter før du rengjør overflaten med en børste. Etter behandling, skyll rikelig med vann, slik at det ikke er noen motorvask igjen. Test på et usynlig sted før bruk, og flasken skal oppbevares oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon