Luxi spraymaling kobber - 400 ml

Varenr.: 9051981

69,90/stk 174,75 pr. ltr
  • Spraymaling i kobber fra Luxi
  • Kan brukes til tre, metall, glass, aluminium, stein og forskjellige typer plastikk
  • Det er lett å bruke spraymaling til å male spesielt store flater og steder hvor det er vanskelig å komme til
  • Det er 400 ml i sprayboksen som rekker til 1-2 m²
  • Sprayes på en avstand på 20-30 cm, og den er til innendørs bruk

Spraymaling i kobber fra Luxi

Spraymalingen til bruk på både tre, metall, glass, aluminium, stein og forskjellige typer plastikk. Hurtigtørkende dekorativ spraymaling til overflater av tre, metall, aluminium, glass, sten og forskjellige typer plastikk. Spraymalingen er oljebasert. 

Slip overflaten og rengjør den, den skal være tørr og fri for fett. Beskytt omgivelsene. Bruk grunning før spraying. Ristes i 2 minutter før bruk. Spray et teststykke. Sprayavstand 25-30 cm. Påfør flere tynne lag for å unngå at malingen renner. Bearbeidingstemperatur 15-25°c. Tørt etter 2 timer.

Vi har et stort utvalg av spraymaling i forskjellige farger.


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke pust inn sprøytetåke. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.
 

Spesifikasjoner

Dekkflate pr. boks 1-2 m²
Innhold 400 ml
Tørketid 60 min
Glans Blank
Farge Kobber
Merke Luxi
Bruksområde Tre og metall