Kvitt Quick strømiddel mot maur

Varenr.: 9050298

199,00/stk

Strømiddel til terrasser, hageganger øvrige steder ute der maurene ferdes. Holder til 5 m2.

Kvitt Quick mot maur 500 g

  • Hurtigvirkende maurmiddel
  • Egnet både innen- og utendørs
  • Strømiddel til terrasser, hager o.l.
  • Holder til 5 m2

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

 


Advarsel

 

H362 Kan skade barn som ammes.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P263 Unngå kontakt under graviditet/amming

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P273 Unngå utslipp til miljøet. 

P391 Samle opp spill og søl.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

PROTECT_HOME.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 500 gr.
Bekjempelse Maur