Kvitt Quick strømiddel mot maur

Varenr.: 9050298

Kvitt Quick strømiddel mot maur

Varenr.: 9050298
  • Strømiddel til terrasser, hageganger øvrige steder ute der maurene ferdes
  • Holder til 5 m2
249.00

Varebeskrivelse

Kvitt Quick mot maur 500 g

  • Hurtigvirkende maurmiddel
  • Egnet både innen- og utendørs
  • Strømiddel til terrasser, hager og lignende
  • Holder til 5 m2

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png


Advarsel

H362 Kan skade barn som ammes.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P263 Unngå kontakt under graviditet/amming

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P273 Unngå utslipp til miljøet. 

P391 Samle opp spill og søl.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

PROTECT_HOME

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 500 gr.
Bekjempelse Maur

Dokumentasjon