Kvitt Permetrin Plus

Varenr.: 9050306

159,00/stk
  • Kvitt Permetin Plus til flygende og krypende insekter
  • Virker raskt og varer i opptil 6 uker
  • 500 ml

Kvitt Permetrin Plus 500 ml

Kvitt Permetin Plus brukes til både flygende og krypende insekter. Det vil si om du er plaget en varm vårdag med både maur, fluer, skjeggkre eller veps, er dette en perfekt spray å ta i bruk. Sprayen har også en repellerende effekt med forlengerrør. Kvitt Permetin er hurtigvirkende og virker opptil 6 uker. 

Inneholder 500 ml.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket: 

 

 

 

Fare

 

Ekstremt brannfarlig aerosol (H222).

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming (H229).

Gir alvorlig øyeirritasjon (H319).

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet (H336). 

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann (H410).

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). 

Forebyggelse: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 

Røyking forbudt (P210)

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde (P211)

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk (P251) Unngå utslipp til miljøet (P273).

Oppbevares innelåst (P405). 

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. (P410+P412). 

Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg (P501). 

 

Inneholder aceton. Inneholder permetrin. Kan gi en allergisk reaksjon (EUH208). Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud (EUH066).

PROTECT_HOME.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 500 ml
Bekjempelse Insekter