Kjederens 250 ml - Basta

Varenr.: 9058066

Kjederens 250 ml - Basta

Varenr.: 9058066
  • Basta kjederens brukes til å rengjøre kjeder på motorsager og andre hagemaskiner
  • Løsner smuss, gammel olje, harpiks og annet
  • Bruk: Spray på, skal virke 1-2 minutter og behandlingen kan gjentas
  • Inneholder 250 ml
44.90

Varebeskrivelse

Basta kjederens 250 ml

Basta kjederens brukes til å rengjøre kjeder på motorsager, hekksakser, hageverktøy og andre mekaniske deler i bevegelse. Dette er en spray som løsner smuss, gammel olje, harpiks og andre urenheter.

Rist boksen grundig før bruk og spray på i et jevnt lag mens du beveger/aktiverer delen sakte. La rengjøringsmiddelet virke i 1-2 minutter. Behandlingen kan gjentas. Smør deretter med kjedeolje.

Inneholder 250 ml.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:
 

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.

P101 Hvis du trenger medisinsk råd, ha beholderen eller etiketten for hånden. 
P102 oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 
P211 Ikke spray mot åpen ild eller andre antennelseskilder. 
P251 Ikke punkter eller brenn, selv ikke etter bruk. 
P260 ikke puste inn spray. 
P410 + P412 Beskyttet mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C/122°F. 
P501 Kast innholdet/beholderen i samsvar med lokale avfallsforskrifter.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Basta
Type Kjederens
Passer til Motorsager m.m.

Dokumentasjon