Isfjerner - 500 ml

Varenr.: 9048728

29,00/stk 58,00 pr. ltr
  • Isfjerner for å fjerne is fra bilvinduene
  • Det er 500 ml i en flaske
  • Virker helt ned til -40 ° C

Isfjerner for bilvinduer

Bli kvitt isen på bilvinduene med denne isfjerneren. Den fungerer effektivt mot frosne vinduer og kan brukes helt ned til -40 ° C. Det er med nanoteknologi og det er 500 ml i beholderen.

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

H226 Brannfarlig væske og damp

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P241 Bruk eksplosjonssikkert utstyr
P403 / 233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket
P501-A Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter

Spesifikasjoner

Type Isfjerner