Isfjerner 500 ml - Basta

Varenr.: 9058720

Isfjerner 500 ml - Basta

Varenr.: 9058720
  • Basta isfjerner er god å ha når det er kaldt ute da den enkelt og effektivt fjerner is fra vinduer, speil og andre deler av glass
  • Kan brukes ved temperaturer helt ned til -35 ° C
  • Etterlater overflaten glatt, isfri og ripefri
  • Skader ikke maling, gummi eller plast
  • Inneholder 500 ml
72.00

Varebeskrivelse

Basta isfjerner 500 ml

Basta isfjerner er god å ha når det er kaldt ute. Den fjerner raskt, enkelt og effektivt is fra vinduer, speil og andre deler av glass. Den kan brukes ved temperaturer ned til -35 ° C. Den etterlater overflaten glatt, isfri og uten riper. Det skader ikke maling, gummi eller plast.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta isfjerner

Løs snø fjernes, og så sprayes isfjerneren på den isete overflaten. Vent et øyeblikk til isen har smeltet og overflaten kan tørkes av med en klut, isskrape eller bilvisker.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P101 Hvis du trenger medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder.
Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller hår): Fjern forurensede klær umiddelbart. Skyll eller dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt. Skyll videre. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P370 + P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørrstoff eller vannspray for brannslukking. P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

P240 Beholder / mottaker utstyr jordet / potensialutlignet. P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr. P242 Bruk verktøy uten gnister. P243 Ta forholdsregler mot statisk utladning.

Basta_logo

Dokumentasjon