Impregneringsspray 400ml

Varenr.: 9000437

77,90/stk 194,75 pr. ltr
  • Impregneringsspray 
  • Til å beskytte stoff og skinn mot fukt og tilskitning
  • 400 ml

Impregneringsspray 400 ml

Impregneringsspray på boks til å beskytte stoff og skinn. Sprayen brukes for å å unngå fukt, men også skitt. Inneholder 400 ml. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

      

Fare

Ytterst brannfarlig aersol. Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake sløvhet og svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer, men langvarige virkningen. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ildd og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.

Spray ikke med åpen ild eller andre antennelseskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Unngå utledning til miljøet. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50°C/122 °F. 

Spesifikasjoner

Innhold 400 ml
Type Impregneringsspray
Brukes til Stoff og lær