Hey'di slemming hvit 5 kg

Varenr.: 9063328

Hey'di slemming hvit 5 kg

Varenr.: 9063328
  • Sementbasert og vanntett slemming/dekorpuss til overflatebehandling av mur og betong
  • Blandes med vann
  • Gir en flott, dekorativ, hvit overflate
  • Diffusjonsåpen, som vil si at fukt i boligen trekker ut gjennom muren
  • Farge: Hvit
  • Vekt: 5 kg
219.00

Varebeskrivelse

Hey'di slemming hvit 5 kg

Her får du en vanntett, sementbasert dekorpuss til bruk på mur og betong. Dette produktet fungerer som puss og maling i ett og samme strøk. I denne sekken får du 5 kg.

Fremgangmåte for bruk

Før du påfører produktet skal overflaten produktet skal brukes på være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. Sugende overflater skal forvannes, men unngå vannfilm. Du kan med fordel bruke Hey'di fasadeprimer som forbehandling. Svake, sugende underlag skal derimot alltid påføres fasadeprimer.

Hey'di hvit blandes ut med vann. Trenger du kun små mengder kan du blande ut for hånd, men til større mengder bør drill med visp eller mixer benyttes.

Blandingsforhold

Skal produktet brukes som slemming blander du ut ca. 3 liter vann til 10 kg. Produktet påføres deretter med en gresskost eller en murkost i ett eller flere strøk.

Skal produktet brukes som dekorpuss kan du blande ut ca. 2,5 liter til 10 kg. Produktet skal deretter påføres med stål- eller trebrett.

Produktdetaljer:

  • Farge: Hvit
  • Innhold: 5 kg
  • Tørketid: 1-5 timer (avhenger av temperatur og underlag)

 


Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Irriterer huden. (H315) 
Gir alvorlig øyeskade. (H318) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) 
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)
Benytt vernebriller/vernehansker/verneklær. (P280) 
Unngå innånding av støv. (P261)

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310) Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. (P337+P313) VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. (P302+P352)

Heydi_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold kg 5 kg
Merke Hey'di
Type Slemming