Hey'di Ildfast mørtel 4,5 kg

Varenr.: 9063345

Hey'di Ildfast mørtel 4,5 kg

Varenr.: 9063345
  • Sementbasert tørrmørtel som tåler høy varme (maks. 600 grader)
  • Brukes til å mure inn røykrør, pussing av brannmur, mure ildsteder og lignende (brukes utenfor ildstedet)
  • Innhold: 4,5 kg
258.00

Varebeskrivelse

Hey'di Ildfast mørtel 4,5 kg

Her får du en sementbasert tørrmørtel som du blant annet kan bruke til å mure inn røykrør, pussing av brannmur, mure inn ildsteder og lignende. Produktet skal brukes utenfor ildstedet.

Fremgangmåte for bruk

Før du påfører produktet skal overflaten produktet skal brukes på være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. Under “Info og veiledning” kan du lese mer om produktet.

Blandingsforhold

Trenger du kun små mengder, kan du blande for hånd. For større mengder vil arbeidet bli lettere om du bruker en drill med visp. 

For 4,5 kg mørtel skal du bruke maks. 1,4 liter vann. Blandes til en jevn masse.

Utblandet mørtel må brukes innen 1 time.

Produktdetaljer:

  • Innhold: 4,5 kg
  • Forbruk: 1 kg mørtel gir ca. 0,8 liter masse

 


Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Irriterer huden. (H315) 
Gir alvorlig øyeskade. (H318) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. (P264) Benytt vernebriller/vernehansker. (P280)

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310)

Heydi_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold kg 4,5 kg
Merke Hey'di
Type Ildfast mørtel