Hey'di Støp B25 25 kg

Varenr.: 9063337

59,80/stk 2,39 pr. kg
  • Tørrmørtel til støpearbeider ute og inne
  • Laget av sement og gradert sand
  • B25 erstatter både B20 og B30
  • Innhold: 25 kg

 

Hey'di Støp B25 25 kg

Støp laget av sement og gradert sand, som kan brukes til å støpe både ute og inne, som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, eller den kan brukes til forskaling. Skal du utføre større støpearbeider kan du tilsette inntil 30 % støpesand eller pukk. Hey'di Støp B25 erstatter både B20 og B30.

Fremgangsmåte for bruk

Om støpen skal være forankret til underlaget skal overflaten produktet skal brukes på være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. Støpetykkelse på under 4 cm bør alltid være fast forankret. 

Trenger du kun små mengder kan du blande ut med drill med visp eller mixer, men til større mengder benyttes tvangsblander eller frittfallsblander.

OBS: Les alltid advarselsteksten på pakningen før du setter i gang arbeidet.

Blandingsforhold

Bruk 2,2-2,4 liter rent vann til 25 kg støp.

Produktdetaljer:  

  • Innhold: 25 kg
  • Forbruk: 25 kg støp gir ca. 12,5 liter ferdig masse

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden. 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. 
P261 Unngå innånding av. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P313 Søk legehjelp. 
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. 
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

Heydi_logo.jpg