Hey'di Rett i Dass dokalk 1,5 kg

Varenr.: 9063366

249,00/stk 166,00 pr. kg
  • Hey'di Rett i Dass er en miljøvennlig dokalk i pulverform som passer perfekt til alle typer hyttedoer
  • Pulveret er fritt for miljøskadelige kjemikalier og klor
  • Innhold: 1,5 kg

Hey'di Rett i Dass dokalk 1,5 kg

Rett i Dass er et godt valg dersom du er ute etter en dokalk som er effektiv mot lukt, men også mot irriterende insekter. Dette produktet kommer i pulverform og kan brukes i alle typer hyttedoer. Velger du Hey'di Rett i Dass får du et miljøvennlig produkt som verken inneholder milljøskadelige kjemikalier eller klor.

Fremgangsmåte ved bruk

Merker du at lukt oppstår fra hyttedoen kan du strø et tynt lag med kalk. Kalken kan også strøs daglig for en luktfri hyttedo. Du kan strø rett fra pakken, eller så kan du bruke skuffen som følger med. 

Dokalken kan også blandes ut med vann (1:6) og helles i doen. Produktet egner seg derimot ikke til bruk i båtdoer med trange rørsystemer da avleiring kan dannes i rørene.

Under “Info og veiledning” kan du lese mer om produktet.

OBS: Les alltid advarselsteksten på pakningen

Produktdetaljer:

  • Innhold: 1,5 kg

Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

 

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. P261 Unngå innånding av støv. P305+P351+P310:VED KONTAKT MED ØYNE:Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P501 Innehold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

Heydi_logo.jpg