Hey'di kalkmaling lysgrå 7 kg

Varenr.: 9063331

674,00/stk 96,29 pr. kg
  • Kalkbasert veggmaling som gir en matt overflate
  • Med marmormel som fyllstoff
  • Blandes med vann
  • Farge: Lysgrå
  • Innhold: 7 kg

Hey'di kalkmaling lysgrå 7 kg

Her får du en kalkbasert maling til bruk på mur og betong. Malingen blandes med vann og gir en dekorativ og matt overflate. Spannet inneholder 7 kg.

Fremgangmåte for bruk

Før du påfører produktet skal overflaten produktet skal brukes på være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett og lignende. Du kan med fordel bruke Hey'di fasadeprimer som forbehandling.

Trenger du kun små mengder kan du blande ut for hånd, men til større mengder bør drill med visp eller mixer benyttes.

Blandingsforhold

Bruk 3,5 liter vann til 7 kg pulver. Kalkmalingen påføres deretter med malerull eller pensel. Se utvalget av maleruller, pensler og annet maleutstyr. Når du først har blandet malingen sammen må denne brukes innen ca. 1 døgn. Unngå å påføre malingen på varmt underlag, for eksempel i solen.

Produktdetaljer:

  • Farge: Lysgrå
  • Innhold: 7 kg
  • Tørketid: Herder (karbonatiseres ved hjelp av kulldioksid i luften) - en malt flate må beskyttes mot regn i min. 2 døgn etter påføring
  • Forbruk: 0,2-0,3 kg pr. m2 pr. strøk

 


Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade. 
H315 Irriterer huden. 
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P261 Unngå innånding av støv. 
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P313 Søk legehjelp. 
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. 
P501 Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

Heydi_logo.jpg

Spesifikasjoner

Merke Hey'di
Farge Lysgrå
Bruksområde Vegg