Graffiti- og malingsfjerner

Varenr.: 9054678

Graffiti- og malingsfjerner

Varenr.: 9054678
  • Grafitti- og malingsfjerner 
  • Fjerner olje- og vannbasert maling, grafitti, lakk, epoxy, lim, sparkel, tecyl og voks.
258.00

Varebeskrivelse

Duxola Maling & Graffiti fjerner

Nye Duxola Maling & Grafittifjerner er like effektiv på alle typer olje- og vannbasert maling, graffiti, lakk, epoxy, lim, sparkel, tectyl og voks. Den fjerner flere lag med maling på en behandling. I motsetning til Duxola Power Gel anbefales spray produktet ikke brukt som bunnstoff-fjerner på plastbåter, og på overflater som er sensitive mot syre, eks. pleksiglass, marmor, sandstein og kalkstein. Duxola Maling & Graffiti fjerner inneholder verken DCM (diklormetan)

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H366 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskytt for sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt kan la seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallbehandlingsanlegg. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 

Dokumentasjon