Gassboks 220 gram

Varenr.: 9056900

44,00/stk
  • Gassboks med en blanding av butan og propan gass
  • Inneholder 220 gram

Gassboks med 220 gram gass

Denne gassboksen inneholder en blanding av butangass og propangass. Det er 220 gram i boksen.

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

Ekstremt brannfarlig gass (H220)
Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming (H280)

Hvis det er nødvendig med legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn (P102) Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt (P210) Brann fra gass som lekker ut: Ikke slukk med mindre det er trygt å stoppe lekkasjen (P377) Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted (P410 / 403) Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter (P501-A)

Spesifikasjoner

Type Gass og gasslange