Gassboks 220 g

Varenr.: 9056900

Gassboks 220 g

Varenr.: 9056900
  • Gassboks med en blanding av butan og propangass
  • Innehold: 220 g
44.00

Varebeskrivelse

Gassboks med 220 g gass

Denne gassboksen inneholder en blanding av butangass og propangass. Det er 220 gram i boksen.

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

Ekstremt brannfarlig gass (H220)
Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming (H280)

Hvis det er nødvendig med legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn (P102) Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt (P210) Brann fra gass som lekker ut: Ikke slukk med mindre det er trygt å stoppe lekkasjen (P377) Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted (P410 / 403) Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter (P501-A)

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Gass og gasslange

Dokumentasjon