Gassbeholder 190 g punkterbar

Varenr.: 9046350

Gassbeholder 190 g punkterbar

Varenr.: 9046350
  • Med trykk-/stoppventil
  • Blandingsforhold: Butan 80 % / propan 20 %
  • 400 ml - 190 g
49.90

Varebeskrivelse

Gassbeholder 190g punkterbar

Gassbeholder med trykk/stopp ventil. Blandingsforholdene er som følger: Butan 80 %/propan 20 %. Beholderen inneholder 400 ml - tilsvarende 190 gram. 

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

  

Fare!
Svært brannfarlig gass. (H220)
Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming. (H280)
Hvis legehjelp blir nødvendig, ta med beholderen eller etiketten. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. (P210) Brann fra utsivende gass: Slukk ikke med mindre det er trygt å stoppe lekkasjen. (P377) Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. (P410 + P403) Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Gassboks

Dokumentasjon