Gassbeholder 190 g punkterbar

Varenr.: 9046350

29,95/stk
  • Med trykk/stopp ventil.
  • Blandingsforhold: butan 80 % / propan 20 %.
  • 400 ml - 190 g

Gassbeholder 190g punkterbar

Gassbeholder med trykk/stopp ventil. Blandindsforholdene er : butan 80 % / propan 20 %. Beholderen inneholder 400 ml - tilsvarende 190 gram. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare!

Ytterst brannfarlig gass (H220)
Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming. (H280)

Hvis det er bruk for legehjelp, ta med beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. 

Spesifikasjoner

Type Gassboks