Forvask 500 ml - Basta

Varenr.: 9058722

Forvask 500 ml - Basta

Varenr.: 9058722
  • Basta forvask brukes til å fjerne gjørme, veisalt, fett, trafikkfilm, fugleskitt og harpiks før du vasker bilen
  • Minimerer risikoen for riper ved vask og kan brukes på lakk, krom, glass og plast
  • Kraftig tilsmussing og flekker må behandles med en myk klut eller svamp
  • Skyll med vann eller kjør bilen i vaskehall
  • Inneholder 500 ml
89.00

Varebeskrivelse

Basta forvask 500 ml

Hvis bilen har blitt skitten, bruker du Basta forvask før du vasker bilen. Det fjerner effektivt gjørme, veisalt, fett, trafikkfilm, fugleskitt og harpiks, og det minimerer risikoen for riper ved vask. Den kan brukes på lakk, krom, glass og plast. Den kan brukes før bilvask, enten det er manuell bilvask eller i vaskehall.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta forvask

Rist flasken grundig før bruk og spray den direkte på de skitne områdene og la den virke i 5 minutter. Kraftig tilsmussing og flekker må behandles med en myk klut eller svamp. Skyll med vann eller kjør bilen i vaskehall. Det anbefales å teste produktet på et ikke-synlig sted før behandling. Flasken må oppbevares oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Liter 500 ml
Merke Basta
Brukes til Bilvask
Type Forvask

Dokumentasjon