Fliserens kons. 2,5 ltr

Varenr.: 9050786

75,00/stk 30,00 pr. ltr
  • Effektiv grunnrengjøring og avfettning av fliser
  • Den løsner alt skitt og møkk, så dine fliser lett kan skrubbes helt ren
  • Blandes med vann i forholdet 1:2
  • 2,5 liter

Borup fliserens konsentrert

Borup fliserens løsner alt av skitt og møkk, slik av flisene lett kan skrubbes helt rene. Bløt flisene med rent vann. Bland Borup Fliserens med vann i forholdet 1:2, og fordel den godt ut over området. Bruk en kost til å fordele vannet og fei det rundt på flisene. Til utendørsbruk. 

Inneholder 2,5 liter

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Forårsaker svære etsinger av huden og øyeskader. 

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. 

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmuttet tøy tas straks av. Skyll huden med vann. Innholdet/beholder bortskaffes i henholdt til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale retningslinjer.