Finish oppvasktabletter 100 stk.

Varenr.: 9064330

Finish oppvasktabletter 100 stk.

Varenr.: 9064330
  • Kraftfulle oppvasktabletter til oppvaskmaskin
  • Rengjør effektivt glass, bestikk og servise
  • Pakke med 100 stk.
149.00

Varebeskrivelse

Finish oppvasktabletter 100 stk.

Effektive oppvasktabletter til oppvaskmaskin, som effektivt rengjør glass, fat, gryter og servise. Pakke med 100 stk.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

 

Advarsel
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
P101 Hvis det er bruk for legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgjengelig for barn. P280 Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett skylling. P337+313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 100 stk.
Type Oppvasktabletter