Felgrens 500 ml

Varenr.: 9042088

Felgrens 500 ml

Varenr.: 9042088
  • Rengjør effektivt stål- og alu.felger
  • 500 ml
59.80

Varebeskrivelse

Felgrens - Autozone

Rengjør effektivt aluminium, stål og lakkerte felger for salt, tjære, bremsestøv mm.

Inneholder 500 ml.

 

Vær opmmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Foråsaker alvorlig øyeskade. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan utløse allergisk reaksjon. Hvis det er bruk for legehjelp, medbrind beholder eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bær hanske-, ansikts- og øyebeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig i vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon. Søk legehjelp. Innhold/beholder kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. 

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon