Effektlakk gullglitter 200 ml

Varenr.: 9061491

49,00/stk
 • Effektlakk med gullglitter kan brukes til dekorative formål
 • Brukes på overflater av tre, metall, glass, stein og plast
 • Rekkeevne opp til 0,5-0,7 m² pr. boks
 • Boksen inneholder 200 ml

Effektlakk gullglitter 200 ml

Effektlakk med gullglitter kan brukes på overflater av tre, metall, glass, stein og plast og brukes til dekorative formål. Boksen inneholder 200 ml.

Fremgangsmåte:

 • Rengjør overflaten og slip den lett. Overflaten skal være tørr og fri for fett og skitt.
 • Sørg for å dekke til området rundt der lakken skal sprayes. Boksen ristes grundig i to minutter før bruk.
 • Test på et ikke-synlig sted, før endelig påføring

Produktdetaljer:

 • Arbeidstemperatur: 18-25 °C
 • Sprayavstand: 20-30 cm
 • Overflatetørr etter ca. 10 minutter
 • Etterfølgende lag kan påføres etter 30 minutter
 • Fullt herdet etter 24 timer
 • Rekkeevne opp til 0,5-0,7 m² pr. boks
 • Etter bruk vendes bunden på boksen i været, og spray i flere sekunder til dysen er tom
 • Holdbarhet: 5 år fra produksjonsdato

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H222, H229)
Irriterer huden. (H315)
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336)
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210) Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. (P251) Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. (P271) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. (P410+P412)