Eddiksyre 32 % 1 liter

Varenr.: 9061264

44,80/stk
  • 100 % biobasert eddiksyre fra naturlige råvarer
  • Kan brukes til avkalking av kaffemaskiner, dampstrykejern, fjerne sementslør fra fliser, rengjøring eller som skyllemiddel ved tøyvask
  • 1 liter

Eddiksyre 32 % 1 liter

Dette er et 100 % biobasert eddiksyre, som er laget av naturlige råvarer. Eddiksyren har et lavere CO2-utslipp enn andre eddiksyrer utvunnet av fossile råvarer.

Bruk eddiksyre til avkalking

Denne eddiksyren er svært anvendelig og kan brukes til en rekke oppgaver i hjemmet. Øsker du å fjerne kalk fra f.eks. kaffemaskinen? Da kan du blande 1 del eddiksyre med 4 deler vann og kjøre blandingen gjennom kaffemaskinen. Kjør deretter kaldt vann gjennom maskinen.

Dersom du har et dampstrykejern kan eddiksyren også brukes til avkalking av dette. Du trenger kun å blant 1 del eddiksyre med 10 deler vann. Bruk hansker og sørg for god lufting og ventilasjon ved bruk.

Rengjøring med eddiksyre

Bland 1 del eddiksyre med 4 deler vann og vask for å få en grundig flisvask. Etter vask er det viktig å skylle godt med rent vann. Denne bruksmåten kan også benyttes før maling av f.eks. gulv der du ønsker å fjerne fettflekker slik at malingen ikke skaller av.

Spar strøm og forleng vaskemaskinens levetid

Å bruke eddiksyre ved tøyvask kan gi flere fordeler; du kan spare på strømmen, forlenge vaskemaskinens levetid og samtidig bevare klærnes farger. Tilsett ca. 20-30 ml Eddiksyre 32 % i vaskemaskinens “skyllemiddelskuff” pr. vask. Dette gjør at klærne beholder fargene, gjør dem mykere, og samtidig holder vaskemaskinen fri for kalk. Dersom kalken fester seg i vaskemaskinen kan nemlig vanntilførselen blokkeres, noe som igjen vil føre til at maskinen må jobbe hardere og dermed bruker mer strøm.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket: 

 

 

Fare:

H314 Forårsaker alvorlige etsning på huden og gir øyeskader. 

 

Sikkerhet:

P101 Hvis du trenger legehjelp, ta med beholder og etikett. 

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmusset tøy tas straks av. Skyll/dusj huden med vann. 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett å skylle. 

P315 Søk legehjelp med en gang. 

P501 Innholdet/beholderen kastes i henhold til lokale avfallsreguleringer.

Borup Logo.jpg