EasyPool Mini bassengpleie - Swim & fun

Varenr.: 9031273

EasyPool Mini bassengpleie - Swim & fun

Varenr.: 9031273
  • Swim & Fun EasyPool Mini er en alt-i-én vannpleie til basseng på 2000-10000 liter med filtersystem
  • flyter på vannet og avgir langsomt oppløselig klor, KlarPool og pH stabilisator til vannet
  • holder vannet frisk - også når bassenget ikke er i bruk, f.eks når du er på ferie
  • lett å justere doseringen for å få det rette klorinnholdet
  • virker i 1-2 måneder
299.00

Varebeskrivelse

EasyPool Mini alt-i-én vannpleie til basseng

Swim & Fun EasyPool Mini er et automatisk system til bassengpleie, som holder vannet frisk og rent i 1-2 måneder. EasyPool Mini flyter på vannet og avgir langsomt oppløselig klor, KlarPool og pH stabilisator til vannet. Denne utgaven er beregnet til basseng fra 2000-10000 liter med filtersystem. Den holder bassengvannet rent og motvirker også kalkbelegninger. Det anbefales at vannet sirkuleres et par ganger hver dag for at få den beste virkningen fra EasyPool Mini.

EasyPool Mini er også velegnet til å holde vannet friskt når bassenget ikke er i bruk, f.eks hvis du reiser på ferie. Det er lett å justere doseringen, og det anbefales å ta en måling av klorinnholdet etter tidligst 24 timer for å finne den rette doseringen.

Du kan i se i denne videoen hvor lett det er å bruke EasyPool Mini.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

  

Advarsel

Farlig ved inntak. (H302)
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (H319)
Meget giftig med langvarige virkninger for vannlevende organismer.(H410)

Oppbevares utilgjengelig for barn.(P102) Unngå utledning til miljøet.(P273) Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøy/øyenbeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.(P280) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylningen.(P305/351/338) Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.(P337/313) Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A) Supplerende opplysninger: Utvikler giftig gass ved kontakt med syre. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigjøres.

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie