Duck toalettrens Active-Gel sitrus 750 ml

Varenr.: 9061391

10,00/stk 13,33 pr. ltr
  • Toalettrens fra Duck med en frisk duft av sitrusfrukt
  • Duck toalettrens fjerner effektivt kalkavleiringer, mineralrester og flekker, slik at toalettet forblir skinnende rent
  • Med den unike svaneformede halsen som gjør det enkelt å fordele produktet på innsiden av skålen
  • Duck Active-Gel sitrus er svanemerket
  • Dunken inneholder 750 ml

Duck Active-Gel toalettrens med sitrusduft 750 ml

Active-Gel toalettrens fra Duck brukes for å gjøre toalettskålen skinnende ren. Toalettrens fjerner effektivt kalkavleiringer og flekker, og den har en desinfiserende effekt som dreper bakterier uten skadelige blekemidler.

Boksen er med den patenterte, svaneformede halsen, som gjør det enkelt å fordele produktet opp under innerkanten av toalettskålen.

Duck Active-Gel toalettrens har en deilig frisk duft av sitrus.

Inneholder 750 ml og er svanemerket.


Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H290 Kan være etsende for metaller.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Spesifikasjoner

Innhold 750 ml
Brukes til Toalett
Type Toalettrens