Duck Active Clean Marine WC-blokk

Varenr.: 9061394

10,00/stk
  • Duck Active Clean Marine er en skummende WC-blokk med en frisk duft av sjøbris
  • Den kommer med en gelformel som hjelper til med å holde toalettet fritt for kalkavleiringer
  • WC-blokken festes i innerkanten av toalettskålen
  • Pakken inneholder 1 stk. WC-blokk på 38,6 g

Duck Active Clean Marine WC-blokk

Active Clean Marine WC-blokk fra Duck er en velduftende og skummende WC-blokk, som hjelper deg med å holde toalettskålen ren og kalkfri i opptil 3 uker.

Toalettblokken festes med kroken på innerkanten av toalettskålen, hvor den dusjes gjennom av vannet hver gang den spyles ut. WC-blokken avgir lett skum og en frisk duft av sjøbrus.

Pakken inneholder 1 stk. WC-blokk på 38,6 g.

 

 


Vær oppmerksom på:

Fare
Inneholder: Sulfonsyrer, C14-16-Alkanhydroksy- og C14-16-Alken-, Natriumsalter
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P280 Benytt vernebriller P264 Vask hendene grundig etter bruk.

Spesifikasjoner

Innhold 38,6 gr
Brukes til Toalett
Type WC-blokk