Bremserens 500 ml

Varenr.: 9052311

Bremserens 500 ml

Varenr.: 9052311
  • Autozone bremserens brukes til rengjøring og avfetting av bremse- og clutchdeler
  • Fjerner effektivt bremsestøv, fett, trafikkfilm, olje, bremsevæske, brennstoff og annet smuss
  • Bremserensen rengjør uten at man skal skille komponentene og etterlater ingen fettete overflater
  • Inneholder 500 ml
  • Må ikke brukes på varme bremse- og clutchdeler 
48.00

Varebeskrivelse

Bremserens til rengjøring av bremse- og clutchdeler

Autozone bremserens brukes til rengøring og avfetting av bremse- og clutchdeler, og det fjerner effektivt bremsestøv, fett, trafikkfilm, olje, bremsevæske, brennstoff og annet smuss. Fordelen ved bremserens er også at det rengjør helt uten at man skal skille kompentene. Bremserens fordamper fort og etterlater ingen fettete overflater.

 

Bremserensen sprayes på skitne overflater, hvor rensen skal virke i kort tid før overflaten tørkes av med en ren og tørr klut. Behandlingen kan gjentas hvis det er nødvendig.

 

Inneholder 500 ml.

 

Bemerk: Bremserens er kun beregnet til rengjøring og avfetting av bremse- og clutchdeler. Det lager ikke skade på gummi- og plastdeler, men delene må ikke nedsenkes/legges i bløt i bremserensen.

Bruk ikke bremserens på varme bremse- og clutchdeler.

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

   

  

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. (H222)
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarmning. (H229)
Forårsaker hudirritasjon. (H315)
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. (H336)
Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er bruk for legehjelp medbring da beholderen eller etiketten. (P101). 

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). 

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. (P251). 

Utslipp oppsamles (P391). 

Beskyttes mod sollys. Må ikke utsettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Innholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale avfallsregualtiver. (P501).

Dokumentasjon