Blåtind Hånddesinfeksjon

Varenr.: 9055879

Blåtind Hånddesinfeksjon

Varenr.: 9055879
  • Hånddesinfeksjon for desinfisering av hender
  • Innhold: 0,5 liter
78.90

Varebeskrivelse

Blåtind Hånddesinfeksjon

En effektiv antibakteriell gel uten parfyme for desinfeksjon av hender. Etanolbasert og inneholder i tillegg ingredienser som gjør at huden ikke tørker ut så lett. Konsistensen bidrar til en enkel og behagelig fordeling på huden. Ta en passe mengde, fordel dette i hendene og masser godt inn i 20-30 sekunder.


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt. 
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 500 ml
Merke Blåtind

Dokumentasjon