Blåtind Bioetanol 1 liter

Varenr.: 9054610

Blåtind Bioetanol 1 liter

Varenr.: 9054610
  • Til innendørspeis uten skorstein
  • Brenner med klar rød/gul flamme
  • Sot- og røykfri
64.90

Varebeskrivelse

Blåtind Fin Fyr Bioetanol til innendørspeiser uten skorstein

Bioetanol til innendørspeiser uten skorstein. Den brenner med klar rød/gul flamme, og er sot- og røykfri. Fyll peisbrenselet i egnet beholder i henhold til anbefalinger fra peisprodusent. Vær sikker på at flammen er slukket og brennkammeret er kaldt før du etterfyller peisbrenselet. Fin Fyr Bioetanol må aldri fylles i et varmt brennkammer. 

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

   

   
Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt. 
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 1 liter
Type Bioetanol

Dokumentasjon