Bilvoks 500 ml - Autozone

Varenr.: 9055427

Bilvoks 500 ml - Autozone

Varenr.: 9055427
  • Autovoks ‘Hurtig voks’ til polering av biler mm.
  • Beskytter mot skitt, veisalt, nedbør og UV-stråler
  • Bilvoksen er velegnet til alle lakktyper
79.00

Varebeskrivelse

Beskyttende voks til bilen

Denne autovoksen eller ´Hurtig voks` fra Autozone brukes til polering av overflater på biler, lastbiler, campingvogner m.m. Voksen har en spesiell formulering med polymerharpiks, som gjør den velegnet til alle lakktyper og etterlater bilen din skinnende blank.

Voksen beskytter effektivt lakken mot skitt, veisalt, nedbør og påvirkning fra solens UV-stråler.

Slik bruker du autovoksen

Vask bilen grundig og la den tørke, så lakken er helt tørr før påføring av voksen. Rist deretter flasken grundig og påfør voksen med en tørr, bløt klut på et mindre område av gangen. La voksen tørke og polér den deretter av med en tør, ren og lofri klut.

Bemerk: Påfør aldri voks i direkte sollys. Voksen må ikke påføres på glass, vinyl eller plast. Test alltid produktet på et ikke synlig sted, før endelig behandling.

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon. 
P101 Ved behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av damp/ spray. P280 Bær beskyttelseshansker/ beskyttelsestøy/ øyenbeskyttelse/ ansiktsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig vann. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler. P272 Tilsmusset arbeidstøy bør ikke fjernes fra arbeidsplassen. P362+P364 Alt tilsmusset tøy tas av og vaskes før gjenbruk.

AUTOZONE Logo

Dokumentasjon