Basta bensinadditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058724

Basta bensinadditiv 3-i-1 250 ml

Varenr.: 9058724
  • Basta bensintilsetning 3-i-1 brukes til å forhindre, løsne avleiringer og beskytte bensinmotorer
  • Renser EGR -ventilen, drivstoffsystemet og effektiviserer forbrenningen
  • Kan brukes til alle bensinmotorer, inkludert turboladede motorer med direkte innsprøyting og de med høyt oljeforbruk og V6 / V8 -motorer.
  • 250 ml for 40-50 liter bensin
  • Inneholder 250 ml
89.00

Varebeskrivelse

Basta bensintilsetning 3-i-1

Basta bensintilsetning brukes til effektivt å forhindre og løsne avleiringer i bensinmotorer med og uten turbo. Det fjerner effektivt avleiringer og normaliserer injeksjonsfunksjonen, samt motvirker tilsmussing av sylindere, stempler, katalysator og ventiler, og det bidrar til å redusere forurensning. Det renser EGR -ventilen, drivstoffsystemet og effektiviserer forbrenningen, samt optimaliserer luftblanding og motordrift.

Bruk 250 ml for 40-50 liter bensin.

Kan brukes til alle bensinmotorer, inkludert turboladede motorer med direkte innsprøytning (TGDI - f.eks. EcoBoost, TFSI, PureTech og Hybrid -biler) samt til motorer med høyt oljeforbruk og V6 / V8 -motorer.

Inneholder 250 ml.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse / hørselvern. P261 Ikke innånd pulver / røyk / gass / tåke / damper / spray. P301 + P310 VED SVELGING: Ring umiddelbart til GIFTINFORMASJONSSENTER / lege. P331 Fremkall IKKE oppkast. P405 Oppbevares under lås og lås. P501 Kast innholdet / beholderen i henhold til lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon