Torrbollen Original fuktfjerner refill 3-pk

Varenr.: 9021667

64,75/stk
  • Effektiv fuktsluker som motvirker fukt, mugg og dårlig lukt

Torrbollen fuktfjerner refill

  • Holder overflødig luftfuktighet borte.
  • Reduserer risikoen for mugg, dårlig lukt, korrosjon.
  • Effektiv fuktsluker som motvirker fukt, mugg og dårlig lukt.
  • Suger effektivt opp fukt og kondens som forårsaker muggskader og dårlig lukt.
  • Bør brukes ved vinteroppbevaring av hytte, båt, bobil der risikoen for fuktighet er stor.

Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:
 


Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.


P264 Vask hender grundig etter bruk P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.