Spylervæske

Varenr.: 9052369

44,95/stk 11,24 pr. ltr

Med nano teknologi som gir en vann- og skittavstøtende overflate på frontruten. Frostsikker ned til - 21 grader. 4 liter.                                                                                                                                                                   

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel

Brannfarlig væske og damp

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ved brann: Bruk alkohol motstandsdyktig skum/kullsyre/pulver/vanntåke/karbondioksid/tørr sand som slokkemiddel. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som for eksempel lever og nyrer. 

Spesifikasjoner

Liter 4 liter
Merke Autozone
Type Spylervæske