Polérpasta 100 g

Varenr.: 9052305

52,00/stk
  • Polérpasta brukes til å rense, polere og gjenopprette glansen på blanke flater
  • Kan brukes på messing, rustfritt stål, nikkel, kobber, aluminium og overflater i krom
  • Tuben inneholder 100 g

Polérpasta til polering av metalldeler

Polérpasta brukes til polering av metalldeler, og pastaen renser, polerer og gjenoppretter glansen på blanke og forkrommede overflater. Pastaen kan brukes på overflater av messing, rustfritt stål, nikkel, kobber, aluminium eller forkrommede overfalter. Test produket på et ikke synlig sted før endelig behandling.

Polérpastaen påføres med en våt klut, og deretter jobbes/poleres pastaen inn på området som skal poleres. Tørk etter med en ren, våt klut. Gjenta behandlingen hvis det er nødvendig. Tuben inneholder 100 gram.

Det anbefales ikke å bruke polérpastaen på lakkerte overflater og forkrommede plastdeler. 

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

      

Fare

Meget brannfarlig væske og damp
Kan være livsfarlig hvis det inntas og kommer i luftveiene
Forårsaker hudirritasjon
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet
Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger

Hvis det er behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bær beskyttelseshansker/beskyttelsesklær. 

I TILFELLE VED INNTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMASJON eller lege. Oppbevares under lås. Innhold/beholder skal kastes i henhold til lokale avfallsregulativer. 

AUTOZONE Logo.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 100 g