Pattex sanitets- og byggsilikon klar 280 ml

Varenr.: 9038756

79,90/stk 285,36 pr. ltr
  • Pattex sanitets- og byggsilikon til fuging både inne og ute
  • Kan brukes ved dører og vinduer samt innendørs i våtrom som bad og kjøkken
  • UV- og værbestandig og med antimuggbehandling
  • Sterk vedhefting på både betong, metall og murverk
  • Den er klar og inneholder 280 ml

Pattex sanitets- og byggsilikon klar

Denne Pattex sanitets- og byggesilikonen brukes til fuging både inne og ute. Den kan brukes inne som sanitetssilikon i våtrum som baderom og kjøkken, samt utendørs ved altaner, terrasser, garasjer, vinduer og dører. Den har en sterk vedheftning og hefter på både lakkert tre, betong, metall, murverk, polyester, hard PVC, glasserte fliser, glass, akryl mm. Den er UV- og værbestandig. Med antimuggbehandling. Kan ikke overmales.

Inneholder 280 ml.

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

Advarsel

H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P273 Unngå utledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshansker/øyenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig såpe og vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylling. P501 Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler.

Pattex logo_1.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 280 ml
Bruksområde Bygg- og sanitet
Farge Klar
Merke Pattex